Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-06-18 नमुना विद्यालय सम्बन्धमा
2 2018-06-19 सूचनाको हकसम्बन्धी एेन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकासित विवरण दोस्रो चौमासिक
3 2018-06-18 अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता भएको घोषणाका मापदण्ड सम्बन्धमा
4 2018-06-14 विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान-२०७५ (दोस्रो चरण) कार्यान्वयन एवम् सहजीकरण
5 2018-06-12 ख ६ समूह खाता संचालन सम्बन्धमा
6 2018-06-12 अग्रेजी नाम र छाप सम्बन्धमा
7 2018-06-11 विपद् सम्बन्धी विवरण पठाउने सम्बन्धमा
8 2018-06-05 शिक्षक सरुवा सम्बन्धमा
9 2018-06-04 विरुवा रोपण-संरक्षण सम्बन्धमा
10 2018-06-03 चाइनिज स्वयमसेवक परिचालन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ/ इच्छुक सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना
11 2018-06-01 अख्तियारी कायम गरि निकासा दिने सम्बन्धमा
12 2018-05-30 पुस्तकालय अनुदान सम्बन्धमा
13 2018-05-28 शिक्षक दरवन्दी तथा राहत शिक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक विद्यालयलाई एक मुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना र कार्यविधि २०७५
14 2018-05-28 आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा
15 2018-05-25 बढुवा प्रयोजनका लागि रिक्त शिक्षक पदको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा
16 2018-05-27 आर्थिक व्यवस्थापन तथा अख्तियारी सम्बन्धमा
17 2018-05-21 करार अवधि नविकरण सम्बन्धमा
18 2018-05-17 अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने व्यक्तित्व तथा बालबालिकाहरुको नामावली सम्बन्धमा
19 2018-05-17 तालिम प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा
20 2018-05-16 करारमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा

Our Offices