Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-01-15 सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धार सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
2 2019-01-18 खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रिन्सिपल पदका लागि आवेदन आव्हान गरिएको सुचना
3 2019-01-20 बेरुजु फर्छौट सम्बन्धी परिपत्र
4 2019-01-20 शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सुचना
5 2019-01-15 आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना
6 2019-01-15 प्रस्ताव पेश गर्ने बारेकाे सूचना
7 2019-01-17 Retrofitting सम्बन्धी सूचना
8 2019-01-17 ७७ वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुका लागि सूचना
9 2019-01-17 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यशाला सम्बन्धी सूचना
10 2019-01-15 विद्यालय भौतिक निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
11 2019-01-15 जानकारी सम्बन्धमा
12 2019-01-10 भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना
13 2019-01-09 जानकारी सम्बन्धमा
14 2019-01-06 शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०९। २२ गते प्रकाशन गरेको काठमाण्डौ जिल्लाकाो प्राथमिक तहको नतिजा
15 2019-01-03 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यशालामा सहभागीता सम्बन्धी सूचना
16 2018-12-31  विक्रम सम्वत् २०७३ र २०७४ सालका फ्ल्यास रिपोर्ट प्रथमहरू
17 2018-12-31 सबै विद्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहलाई EMIS सम्वन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
18 2018-12-31 सबै विद्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहहरूलाई EMIS सम्वन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
19 2018-12-27 हिमाली जिल्लाका आवबसीय विद्यालयहरुका लागि सूचना
20 2018-12-16 ICT सम्बन्धी विवरण पठाउले अत्त्यन्त जरुरी सूचना