Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-10-09 विद्यालयहरुको लेखा परिक्षण सम्बन्धमा
2 2018-10-07 प्राविधिक धार (कक्षा ९ - १२) का प्रशिक्षकको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी
3 2018-10-05 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नका लागि फारम भर्ने भराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
4 2018-10-05 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
5 2018-10-04 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्तगर्न भर्नुपर्ने दरखास्त फाराम, २०७५
6 2018-10-03 सवै स्थानीय तह र विद्यालयलाई IEMIS पठाउने सम्बन्धी अनुरोध
7 2018-09-30 तलब भत्ता सम्बन्धमा
8 2018-09-23 संगठन संरचना र तेरिज पठाइएको बारे
9 2018-09-23 नयाँ संरचना वमोजिम कार्यसञ्चालनका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
10 2018-09-18 निर्णय सच्याइएको सम्वन्धमा
11 2018-09-17 संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा
12 2018-09-14 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
13 2018-09-14 सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फारम सम्बन्धमा
14 2018-09-02 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७५/०७६ सम्बन्धमा
15 2018-09-02 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आ.व. २०७५-०७६
16 2018-08-31 गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि २०७४
17 2018-08-29 मौजुदा सूचि अद्यावधिक र नयाँ दर्ता गर्ने सम्बन्धमा
18 2018-08-26 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकाशित विवरण
19 2018-08-27 स्थिति प्रतिवेदन -२०७३/०७४ (Status Report 2016/017)
20 2018-08-25 स्थिति प्रतिवेदन -२०७२/०७३ (Status Report 2015/016)

Our Offices