Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-02-25 पद नाम सम्बन्धमा
2 2018-02-25 फाजिलमा परेका कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा
3 2018-02-20 नयाँ पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा
4 2018-02-17 प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा
5 2018-02-15 विध्यालय सुधार गुरुयाेजना निर्माण तथा विज्ञ परामर्श सेवा खारिद सम्बन्धि निर्देशन
6 2018-02-15 नमुना विध्यालय विकासका लागि विध्यालय सुधार गुरुयाेजनाकाे ढँचा र निर्देशन
7 2018-02-08 परम्परागत शिक्षा सम्बन्धी जिशिकाहरुलाई सूचना
8 2018-02-07 नमुना विद्यालयको विद्यालय सुधार गुरुयोजना निर्माणका लागि परामर्श सेवा खरिद गर्न तयार गरिएको TOR
9 2018-02-06 करार सूचीको कार्यान्वयन सम्बन्धमा
10 2018-02-06 राष्ट्रिय मदरसा शिक्षा व्यस्थापन परिषद र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, २०६९
11 2018-02-06 धार्मिक प्रकृतिका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई दिइने अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६९
12 2018-02-06 विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संचालन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०६९
13 0000-00-00 व्यावहारिक अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ (प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यामिक शिक्षा)
14 2018-02-06 प्राविधिक धार कक्षा (९-१२) सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुका लागि जानकारी
15 2018-02-01 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति छनौटका लागि तयारी कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा
16 2018-01-28 विवरण संकलन तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा
17 2018-01-24 इन्जिनियर/ सव-इन्जिनियरहरुको करार अवधि नविकरण सम्बन्धमा
18 2018-01-21 सिकाइ केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धमा
19 2018-01-08 प्राविधिक धार सम्बन्धि निर्देशन सम्बन्धमा
20 2018-01-08 शिक्षा विभागको स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध

Recent News

Our Offices