Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-03-26 नमुमा विद्यालय छनोटका आधारहरु २०७३ (संशोधन सहित) सैंशोधन मिति २०७३/१२/०४
2 2017-03-26 निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन तथा सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्यन्त जरुरी सूचना
3 2017-03-26 Accounting Software संचालन गर्न Basic requirement सम्बन्धमा
4 2017-03-21 आवासीय छात्रवृति सम्वन्धमा
5 2017-03-14 CONTINGENCY PLAN FOR NEPAL EDUCATION CLUSTER -2016
6 2017-03-10 राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि २०७३
7 2017-03-07 केन्द्रीय अनुगमन तथा निरिक्षण सम्बन्धमा
8 2017-03-05 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा
9 2017-03-05 विद्यालय छनोट सम्बन्धमा
10 2017-03-02 दरखास्त फाराम शैक्षिक सत्र २०७४ (बुढानिलकण्ठ स्कूल, काठमाडौं तथा साझेदारी कार्यक्रम)
11 2017-03-02 बुढानिलकण्ठ स्कूल तथा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको छात्रवृत्ति परीक्षासम्बन्धी सूचना
12 2017-03-02 प्रयोगमा नरहेका TLC को व्यवस्थापन गर्ने वारे
13 2017-02-22 जिल्लान्तर सरुवा सम्बन्धमा
14 2017-02-21 अविलम्ब प्रगति विवरण पठाउनु हुन
15 2017-02-19 कक्षा ११ र १२ को परिक्षा सम्बन्धमा
16 2017-02-12 ICT सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा
17 2017-02-12 Library व्यवस्थापन अनुदान सम्बन्धी निर्देशन
18 2017-02-12 लेख रचना उपलत्र्ध गराई दिने सम्बन्धमा
19 2017-02-10 School Building Design (2 Class Rooms) for Himalaya/Hilly Region
20 2017-02-08 संस्थागत विद्यालय नियमनको लागि निर्देशन

Recent News

Our Offices