शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा कक्षा ११ सञ्चालन अनुमति प्राप्त विध्यालयहरुको विध्यालय कोड कायम गिरएको सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा कक्षा ११ सञ्चालन अनुमति प्राप्त विध्यालयहरुको विध्यालय कोड कायम गिरएको सम्बन्धमा


Attached Documents
Title Size Type View Download
विद्यालय कोड - प्रथम सूची 2676 Kb application/pdf View Download

Our Offices