सबै शिक्षा विकास समन्वय इकाइ र विद्यालयहरुलाई EMIS सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

सबै विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरु जेठ ७ गतेसम्मको विवरणका आधारमा आ–आˆनो विद्यालयको शैक्षिक तथ्याङ्क विवरण, Electronic Based IEMIS भरी तोकिए बमोजिम वेबसाइट iemis.doe.gov.np मा अपलोड गर्न बारम्बार सूचना गरेकोमा मिति २०७५ साल कार्तिक ११ गतेसम्ममा  देहायका प्रदेश / जिल्ला / पालिका अन्तर्गत देहायका विद्यालयहरुको विवरण वेवसाईटमा अपलोड भएको हुँदा सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएकोछ ।

सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सम्बन्धित जिल्ला अन्तर्गत सञ्चालित सबै प्रकार (सामुदायिक, संस्थागत, धार्मिक) र तह (पूर्व प्रा.वि. देखि कक्षा १२) सम्म सञ्चालित विद्यालयहरूको विवरण अपलोड भएको छ छैन, नामनामेसी रुजु एकिन गर्न र हाल सञ्चालनमा रहेका कुनै विद्यालयको विवरण अपलोड हुन छुट भएको भए अविलम्ब विवरण अपलोड गर्न वा यस शाखाको ईमेल ठेगाना iemisnepal@gmail.com मा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विद्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई यस केन्द्र अनुरोध गर्दछ । साथै स्थानीय तह (पालिका)लाई उक्त कार्यमा सहजिकरणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

EMIS विवरण अपलोड भएका विद्यालयको नाम नामेसी विवरण प्रदेशगत रुपमा राखिएको छ, तलको फाईल डाउनलोड गरी हेर्नु हुन अनुरोध छ ।

अद्यावधिक गरिएको मिति: २०७५/०७/ ११


Attached Documents
Title Size Type View Download
Province-3, Reported Schools 1060 Kb application/pdf View Download
Province-2, Reported Schools 711 Kb application/pdf View Download
Province-1, Reported Schools 1005 Kb application/pdf View Download
Gandaki Province 786 Kb application/pdf View Download
Province-5, Reported Schools 910 Kb application/pdf View Download
Province-Karnali, Reported Schools 661 Kb application/pdf View Download
Province-Sudurpaschim, Reported Schools 756 Kb application/pdf View Download

Our Offices